REGULAMIN WILLA CHANTAL JASTRZEBIA GÓRA

Szanowni Państwo
Jesteśmy zaszczyceni goszcząc Państwa w naszym obiekcie. Cały zespół Willa Chantal w Jastrzębiej Górze wysoko cenić będzie współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Z przyjemnością informujemy, iż opiekunem i doradcą naszych Gości jest Recepcja hotelowa, która całodobowo udzieli Państwu wszelkich informacji.

&1
PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu Willa Chantal i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku, całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Willa Chantal.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji, w pokoju, oraz na stronie internetowej www.willachantal.pl.

&2
REZERWACJA, ZAMELDOWANIE
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
2. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w pokoju i na terenie obiektu Willa Chantal od godziny 10:00 do godziny 22:00. Przybywanie osób niezameldowanych po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika obowiązującego.
3. Obiekt może odmówić bez podania przyczyny przyjęcia Gościa, w przypadku zaistnienia podejrzenia, iż Gość może zakłócić swobodny wypoczynek pozostałych gości, Gość jest agresywny lub obraża obsługę lub klientów obiektu, Gość podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników obiektu lub innych osobach przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w obiektu.
4. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę.
5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, Obiekt nie zwraca uiszczonej opłaty za daną dobę hotelową.

&3
DOBA HOTELOWA
1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. Jeśli nie zostanie określony czas pobytu przez obiekt najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
2. Doba trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
5. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu oraz w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

&4
USŁUGI
1. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
2. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
• profesjonalną i uprzejmą obsługę
• wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku
jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie w miarę posiadanych
możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w
pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
Na życzenie gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
• udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą,
• budzenie o wyznaczonej godzinie,
• zamawianie taksówki
• w miarę dostępności nieodpłatne łóżeczko turystyczne dla niemowlaka.

&5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Gość ma prawo do zgłoszenia w recepcji obiektu wszelkich uwag i sugestii dotyczących pobytu, a także do otrzymania koniecznej pomocy i opieki.
2. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godziną 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 10.00 zostanie naliczona opłata za kolejną dobę według obwiązującego cennika.
3. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się używania w pokojach hotelowych grzałek, czajników, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia pokoju (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych).
5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć okna i drzwi na klucz.
6. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
7. Obiekt wydaje jeden klucz. W przypadku zgubienia klucza bądź breloka Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 40 zł.

8. Na terenie obiektu, w tym – w pokojach hotelowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych. W/w kwota zostanie doliczona do rachunku klienta.
9. Osoby nie przestrzegające przepisów przeciwpożarowych podlegają sankcjom kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
10. Gość powinien zawiadomić recepcję obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
11. Gości ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

&6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU
12. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.
13. Obiekt dysponuje parkingiem niestrzeżonym monitorowanym, bezpłatnym jedynie dla Gości hotelowych.
14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu obiektu czy poza terenem obiektu. Parking na terenie hotelu przeznaczony jest dla Gości obiektu jest bezpłatny, niestrzeżony.

&7
ZWROT POZOSTAWIONYCH RZECZ
1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa na koszt Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 30 dni. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.
2. W całym obiekcie niedozwolone jest przechowywanie broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i niebezpiecznych.
3. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach hotelowych jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażenia.
4. Obowiązuje zakaz wynoszenia jedzenia i naczyń z jadalni obiektu. Za wynoszenie jedzenia będzie naliczana dodatkowa opłata jak za suchy prowiant w wysokości 35,00 zł/osób.
5. Rezerwację dodatkowych usług : Kijki nornic walking, Bilard, Ping-pong, gry planszowe, sprzęt sportowy, parawany, łóżeczka turystyczne proszę zgłaszać w recepcji.
Informacja o danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Grupa Westa spółka z ograniczona
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ul. Plac Kaszubski 8/311, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem KRS 0000522581,NIP 5862292084.
2. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Obiektem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Obiekt.
3. Obiekt informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym
(przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Obiektem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
4. Obiekt informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
5. Obiekt informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że zajdą szczególne okoliczności (np. wypadek), w związku z którymi nagrania z monitoringu będą przechowywane przez dłuższy czas.
6. Obiekt informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Firmom księgowym i audytorskim współpracującym z Obiektem, Prawnikom współpracującym, Firmom ubezpieczeniowym współpracującym, Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT ,Firmom kurierskim i pocztowym, Biurom podróży.
7. Obiekt informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
8. W przypadku zarezerwowania noclegu w Obiekcie za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do obiektu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Obiekt pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.

Życzymy Państwu miłego pobytu!
Zespół Willa Chantal Jastrzębia Góra